Support

 

Om hotel en leerwerkbedrijf op-en-top te krijgen, is veel nodig. Voor jongeren is een levendige en leerzame werkomgeving met serieuze ontwikkelkansen nodig. Dat kan alleen als we een gezonde financiële basis hebben. We zijn erg blij met de support die we ontvangen en de organisaties die ons ondersteunen. Maar we kunnen nog steeds geld en steun gebruiken. Indien u op een of andere manier mee wilt werken aan de realisering van kloosterhotel De Soete Moeder neem dan contact op met Eline van Lith of Adri Ederveen.

Onderstaande organisaties ondersteunen de Soete Moeder en maken de Soete Moeder mede mogelijk:

 

In het programma Erfgoed & Erfgenamen neemt de provincie Noord-Brabant deel in een zevental initiatieven vanuit de samenleving. Het gaat hierbij om initiatieven van erfgenamen die hun erfgoed op een vernieuwende, inspirerende en duurzame manier willen inzetten om het leef- en vestigingsklimaat van Brabant te versterken. Deze zeven initiatieven, waartoe ook de Soete Moeder behoort, hebben eind 2013 cofinanciering gehad en worden in 2014 gerealiseerd. Zie voor meer informatie de website van de provincie Noord-Brabant. Het programma Erfgoed & Erfgenamen werkt nauw samen met Mijn Mooi Brabant. Op dit community platform wordt erfgoed verbonden met ruimtelijke kwaliteit, gebiedsontwikkeling, leefbaarheid en vrijetijdseconomie. Zie voor meer informatie de website van Mijn Mooi Brabant.

 

De gemeente ‘s-Hertogenbosch is naast de provincie één van de grootste begunstigers van de Soete Moeder. De Soete Moeder ontvangt subsidie van de gemeente, omdat zij een positieve stimulans vormt voor de stad en voor de buurt in het bijzonder. Dit doet zij niet alleen door het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk en het restaureren van een monument, maar ook door haar werk om groepen sociaal te activeren en een uitgebreid vrijwilligersbeleid op te zetten. De gemeente is daarnaast een belangrijke samenwerkingspartner als het gaat om het toeleiden van jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt naar de bijzondere leerwerkplekken die de Soete Moeder wil bieden. Zie voor meer informatie de website van de gemeente Den Bosch.

 

Het Sociaal Fonds Den Bosch zet zich in voor een fijne leefomgeving: gezellige buurten waar mensen elkaar kennen en graag wonen. Een schone en veilige omgeving, waar kinderen lekker buiten kunnen spelen. Het fonds steunt mensen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch die plannen hebben om het leven in hun wijk prettiger te maken. Zie voor meer informatie de website van het Sociaal Fonds Den Bosch.

 

 

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk. Zie voor meer informatie de website van het VSB fonds.

 

logo_oranje_fonds_blok-300x164-2Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het € 31 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt onder andere gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. Zie voor meer informatie de website van het Oranje Fonds.

 

 

kansfonds-groen-1600pxKansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Ze steunt kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Díe initiatieven, zo’n 600 per jaar, versterkt het Kansfonds met geld. Dat doet zij met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgt Kansfonds met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor íedereen. Zie voor meer informatie de website van Kansfonds.

 

Als aanjager van mensen en organisaties die het voortouw nemen op het gebied van duurzame, sociale en culturele vernieuwing streeft Stichting DOEN naar een groene, sociale en culturele samenleving. DOEN ondersteunt deze voorlopers en brengt ze met elkaar in contact. Jaarlijks ondersteunt Stichting DOEN meer dan 200 initiatieven door middel van subsidies, participaties, leningen en garanties. Kenmerkend voor deze initiatieven is de ondernemende aanpak: het gaat om mensen, organisaties en bedrijven die risico’s durven nemen, creatief en innovatief zijn en daardoor effectief bijdragen aan een betere en schonere wereld. Zie voor meer informatie de website van DOEN.

 

 

 

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële ondersteuning aan algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel hebben het organiseren van projecten of activiteiten ten behoeve van: kwetsbare groepen in de maatschappij; onderwijs; gezondheidszorg; werkgelegenheid; natuur en milieu; de bevordering – alsmede de uitvoering – van wetenschappelijk onderzoek; Nederlands cultureel erfgoed; en/of Nederlandse podiumkunsten, alsmede al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Zie voor meer informatie de website van Diorapthe.

 

Start Foundation investeert in oplossingen en innovaties die mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan werk helpen en houden. Start Foundation zoekt altijd naar nieuwe wegen om de arbeidsmarkt toegankelijker te maken voor mensen met minder kansen. We streven vanuit onze onafhankelijke positie naar innovatie, cocreatie en toegevoegde waarde. Zie voor meer informatie de website van Start Foundation.

 

 

 

 

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Zie voor meer informatie de website van Instituut Gak.

 

 

Janivo Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen die bijdragen tot een leefbare wereld. Janivo Stichting steunt activiteiten op het gebied van mens en maatschappij, kunst en cultuur en wetenschappelijk medisch onderzoek. Janivo Stichting wil daarmee een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving die betrokken en inspirerend is. Een samenleving waarin zorg en respect voor anderen voorop staat. Zie voor meer informatie de website van Janivo Stichting.

 

 

Fonds 21 maakt ondernemende, culturele en bijzondere sociaal-maatschappelijke initiatieven mogelijk. Het fonds steunt spraakmakende grote en kleine projecten op het gebied van Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Zo biedt Fonds 21 aanvragers de kans om hun ambities te verwezenlijken. Bekijk voor meer informatie de website van Fonds 21

 

 

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe is een fonds dat giften kan verstrekken aan maatschappelijke projecten. De Fundatie beheert ook een tiental andere fondsen, waaronder zes afzonderlijke stichtingen, met vergelijkbare doelstellingen. Na de dood van haar echtgenoot, jhr M.P.W.F. van den Santheuvel, erfde Cornelia Petronella van den Santheuvel-Sobbe in 1904 een aanzienlijk kapitaal. Zij was kinderloos en zocht een goede bestemming voor het geld. Het Tijdschrift voor Armenzorg suggereerde haar, een fonds op te richten ‘tot steun bij oprichting, instandhouding of uitbreiding van liefdadigen arbeid in den meest uitgebreiden zin des woords’. Aldus geschiedde. Zie voor meer informatie de website van de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe.

 

 

 

Madurodam, opgericht als fondsenwerver en promotieplatform voor het goede doel, schenkt haar opbrengst jaarlijks aan goede doelen voor kinderen. Madurodam richt haar steun op drie thema’s: “Leuk Leren”, “Feest voor iedereen” en “Beter Buitenspelen”. Deze thema’s sluiten goed aan bij de visie van Madurodam waar kinderen al spelenderwijs ontdekken, leren en plezier beleven. Binnen ieder thema steunt Madurodam een of meer grote projecten en tientallen kleinere projecten. Zie voor meer informatie de website van Madurodam.

 

 

 

De Konferentie Nederlandse Religieuzen verbindt heel het veelkleurig spectrum van instituten, waarin het religieuze leven in katholiek Nederland gestalte heeft gekregen. De KNR heeft als koepelorganisatie tot taak de onderlinge samenwerking te coördineren. Zij richt zich daarin zowel op de behartiging van gezamenlijke belangen als op de ondersteuning van de specifieke behoeften van ieder religieus instituut afzonderlijk. Zij stimuleert de presentie en de presentatievan de religieuzen binnen kerk en samenleving. Zij treedt namens hen samen op als officiële gesprekspartner. Zie voor meer informatie de website van de KNR.

 

De Stichting Boschuysen is een vermogensfonds met als doelstelling het bevorderen van de opvang , verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jeugdige personen, in beginsel niet ouder dan dertig jaar, die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben. De stichting beheert ook het vermogen van de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude. Zie voor meer informatie de website van Stichting Boschuysen.

 


De Rabobank Groep is een in Nederland gewortelde internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag. De bank is actief op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed. De Rabobank doet aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze houdt rekening met mens en milieu en wil werken aan een duurzame toekomst. De Rabobank heeft oog voor duurzaam ondernemen en duurzame producten. Op lokaal niveau levert de bank een bijdrage aan verschillende maatschappelijke initiatieven. Zie voor meer informatie de website van de Rabobank.

 

Ook veel dank aan: Stichting gereformeerd Frans van Uden Huis, Stichting Voormalig Rooms Armen Weeshuis, Diaconie Protestante Gemeente Den Bosch en Stichting Dynamis Den  Bosch